Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Bijen in Overijssel

Het gaat niet goed met de bij in Nederland en in Overijssel. Er is een groot tekort aan kwalitatief goed leefgebied voor de bijen. En dat terwijl bijen van cruciaal belang zijn voor de biodiversiteit van ons landschap. In Nederland wordt het merendeel van alle planten, waaronder productiegewassen, bestoven door insecten, voornamelijk bijen.
 
Provinciebreed is er veel enthousiasme om iets te doen voor de bij. Scholen en buurtbewoners leggen bloemenlinten aan, bedrijven maken hun bedrijfstuin bijvriendelijk en agrariërs zaaien perceelranden in met bloemenmengsels. Er zijn ook al veel samenwerkingsverbanden ontstaan. Positief, want niemand kan alleen een heel bijenlandschap realiseren. Bijen zijn namelijk overal: in de natuur, in het buitengebied en in de stad.
 
Bijenbeweging Overijssel
Binnen de provincie Overijssel is breed draagvlak om samen te werken aan het ontwikkelen van een bijenlandschap om het aantal bijen en de bijendiversiteit niet verder te laten afnemen en liefst weer te laten toenemen. In 2016 is gewerkt aan een agenda voor de Bijenbeweging Overijssel, deze is eind 2016 ondertekend door natuur- en milieuorganisaties, bedrijven, imkers, LTO Noord en de provincie Overijssel. Er is een kernteam in het leven geroepen met vertegenwoordigers vanuit de landbouw, natuur, imkers, kennis & onderzoek, provincie en milieu & educatie. Dit kernteam vormt de Bijenbeweging Overijssel. Natuur en Milieu Overijssel en Landschap Overijssel zijn gezamenlijk aanjager van de bijenbeweging en daarmee van de bijenagenda.
 
De Bijenbeweging Overijssel is voor nu aangesteld voor 3 jaar. In 2017, 2018 en 2019 werkt zij aan het verbinden van bestaande initiatieven en het stimuleren van nieuwe initiatieven, om zo te werken aan een samenhangend bijenlandschap in Overijssel. Hieronder een beknopte planning:
 
Startjaar 2017:

 • Inventarisatie van (de kwaliteit van) bijeninitiatieven in Overijssel
 • Stimuleren van gemeentes en waterschappen tot meer bijvriendelijk beheer
 • Ondersteunen bestaande initiatieven en evt. nieuwe initiatieven

2018 en 2019:

 • Actief stimuleren nieuwe initiatieven in drie type gebieden: steden en dorpen, landelijk gebied, natuur- en recreatiegebieden
 • Verspreiding van kennis over bijen en bijvriendelijk beheer

WIl je meer weten over de Bijenbeweging Overijssel, neem dan contact op met Livia Leysen: Leysen@natuurenmilieuoverijssel.nl.
 
Nederland Zoemt
Tijdens het Goed Geld Gala 2017 van de Nationale Postcode Loterij zijn twee bijenprojecten goedgekeurd: de Wilde Bijenlinie en de Wilde Bij in de Hoofdrol, deze projecten gaan samen onder de naam Nederland Zoemt. Het project richt zich op meer bewustwording en het versterken van het leefgebied voor wilde bijen in Nederland. 
 
Lees meer over Nederland Zoemt op de website www.nederlandzoemt.nl. Voor vragen, neem contact op met Annemarie Kamerling: annemarie.kamerling@landschapoverijssel.nl.

 
Interessante websites

 • EIS: kenniscentrum voor insecten en andere ongewervelden.
 • NBV Overijssel: afdelingen in Overijssel van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging.
 • Bijenlint: landelijk initiatief van de Bijenstichting om de overlevingskansen van de bij in Nederland te vergroten.
 • Nederlandse bijen: overzicht van in Nederland en Vlaanderen voorkomende wilde bijen.
 • Bestuivers: een initiatief van EIS met informatie over wilde bestuivers in Nederland.
 • Nederlandse bijen: databank vol informatie over wilde bijen en bijenbeheer
 • Bijenhelpdesk: databank met informatie over bijen, bijengezondheid en bijvriendelijk beheer.

 
Betrokken groenloketpartners