Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Biodiversiteit

'Bio' betekent leven 'diversiteit' betekent afwisseling of verscheidenheid. Het gaat over alle levensvormen die er op aarde zijn en de samenhang tussen deze levensvormen (voedselpiramide). Naast de verscheidenheid aan soorten gaat het over de diversiteit in leefgebieden waar al die soorten voorkomen. En het gaat over genetische diversiteit, variatie in het genetisch materiaal binnen een populatie of een soort. Een goede biodiversiteit is de basis van goed functionerende ecosystemen en daarmee al het leven op aarde. Het is dan ook van groot belang om samen zorg te dragen voor de biodiversiteit.

De meest zichtbare vormen van biodiversiteit zijn de verschillende plant- en diersoorten en de diversiteit aan landschapstypen. Ieder stukje landschap en ieder natuurterrein heeft eigen specifieke plantensoorten en trekt bepaalde diersoorten aan. Soorten die van nature voorkomen in een gebied noemen we inheems. Samen met soorten die hier vanuit cultuurhistorisch perspectief aan toegevoegd zijn hebben we het over de streekeigen soorten. Echte Overijsselse soorten als de kievitsbloem en het vliegend hert zijn soorten om te koesteren en trots op te zijn!

De wet natuurbescherming zorgt voor de bescherming en het behoud van de in het wild levende dier- en plantensoorten. Maar je kunt ook zelf een belangrijke bijdrage leveren aan de biodiversiteit door zorg te dragen voor de bodem, leefgebied te bieden aan planten en dieren die horen in jouw landschap en door jouw tuin, erf of perceel op een natuurlijke manier te onderhouden.

Een soortgroep waar het erg slecht mee gaat is die van de insecten. Een belangrijke soortgroep als het gaat om bestuiving (overleving) van veel voedsel- en wilde planten en belangrijke voedselbron voor soortgroepen als vogels en zoogdieren. Gelukkig zijn er momenteel veel goede projecten en acties voor insecten. In Overijssel is zelfs een Bijenbeweging opgericht, goed voor de bijen, maar ook voor allerlei andere insecten.

Voorbeeldvragen

  • Wat kan ik doen voor bijen andere insecten in mijn omgeving?
  • Hoe kan ik mijn tuin of erf zo inrichten dat deze optiemaal bijdraagt aan de biodiversiteit in Overijssel?
  • Hoe zorgt de beheerder van het natuurterrein waar wij altijd wandelen voor zoveel mogelijk biodiversiteit?
  • Zijn er advies- en subsidiemogelijkheden om mijn perceel zo in te richten dat deze een bijdrage levert aan de Overijsselse plant -en diersoorten?

Heb jij ook een vraag over biodiversiteit? Neem contact met ons op via e-mail of telefoon. Wij helpen je graag verder!

Regelingen

 
Achtergrondinformatie

 
Betrokken groenloketpartners