Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dieren en planten in mijn landschap

Ieder landschap en ieder natuurtype is geschikt voor bepaalde plantensoorten en trekt zijn eigen diersoorten aan. Soorten die van nature voorkomen in een gebied noemen we inheems. Samen met soorten die hier vanuit cultuurhistorisch perspectief aan toegevoegd zijn hebben we het over de streekeigen soorten. Soorten als de kievitsbloem en het vliegend hert voelen zich zelfs bijzonder goed thuis in Overijssel. Het zijn soorten om te koesteren en trots op te zijn!
 
Dieren maken dankbaar gebruik van natuurgebieden en landschapselementen. Maar in ons dichtbevolkte land komen dieren die in het wild leven ook regelmatig in aanraking met menselijke activiteiten. Daarom moet voor sommige wilde dieren het evenwicht tussen de belangen van dieren, bewoners en ondernemers worden bepaald. De afspraken zijn vastgelegd in het faunabeheerplan. Het huidige faunabeheerplan voor Overijssel is te downloaden onderaan deze pagina. Het gaat dan met name om soorten die schade toebrengen aan landbouwgewassen of onveilige situaties veroorzaken in het verkeer.
 
De wet natuurbescherming zorgt voor de bescherming en het behoud van de in het wild levende dier- en plantensoorten. Je kunt zelf ook een bijdrage leveren aan de dieren en planten in je omgeving door maatregelen te treffen waardoor je omgeving interessant wordt voor bepaalde dieren- en plantensoorten om zich er te vestigen. Hieronder zijn enkele internetpagina's weergegeven met nuttig informatie. Ook in de bijlagen is de nodige informatie weergegeven.
 
Interessante websites
Landelijk:

Provinciaal of lokaal:

  • Soorten op de Kaart: kijk op de kaart welke voor Overijssel kenmerkende soorten voorkomen in jouw regio, lees meer over het leefgebied van deze soort en kijk wat je zelf kan doen om het leefgebied te versterken!
  • Ervenscan: informatie over soorten die voorkomen op erven in Overijssel, waarvoor je het leefgebied met kleine maatregelen al kan versterken.
  • Website Faunabeheereenheid Overijssel: gedetailleerde informatie over de soorten opgenomen in het faunabeheerplan en de soorten waarvoor ontheffing is verleend.
  • Patrijs van Salland: project ter behoud van natuur op het Sallandse platteland specifiek gericht op de patrijs

 
Interessante regelingen

 
Betrokken groenloketpartners