Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Duurzaamheid

Een thema waar veel om te doen is de laatste jaren is duurzaamheid. In algemene zin is duurzaamheid het uithoudingsvermogen van systemen en processen. Groene duurzaamheid gaat over duurzaam omgang met ons watersysteem, met ons energiegebruik, met onze bodem en zorg dragen voor natuurgebieden, landbouwgronden en bebouwd gebied, ook voor toekomstige generaties. Thema's die daarbij horen zijn onder andere in stand houden van de biodiversiteit, gezonde natuurgebieden, kringlooplandbouw, klimaat actieve steden, groene daken, zonneparken en windenergie, inzet van hernieuwbare grondstoffen zoals biomassa en een zo natuurlijk mogelijk watersysteem.

Organisaties als de provincie en de gemeenten ontwikkelen beleid op het thema duurzaamheid. Grote partijen als Rijkswaterstaat, Waterschap Drents Overijsselse Delta en Waterschap Vechtstromen houden zich bezig met het verduurzamen van ons watersysteem. Diverse organisaties en ondernemers zijn actief met het implementeren van het beleid. Er wordt gewerkt aan robuuste natuurgebieden, duurzame ontwikkelingen in de agrarische sector worden gestimuleerd met kennis en regelingen, steden en dorpen werken aan klimaatadaptatie en diverse ondernemers en lokale parijen houden zich bezig met duurzame energie.

 

Voorbeeldvragen

  • Wat kan ik doen voor de biodiversiteit in mijn omgeving, onder andere voor de insecten?
  • Hoe kan ik samen met mijn buurt duurzame maatregelen treffen in onze regio?
  • Hoe zorgt de beheerder van een natuurterrein voor zoveel mogelijk biodiversiteit?
  • Zijn er advies- en subsidiemogelijkheden in mijn gemeente als het gaat om natuurinclusief bouwen?

Heb jij ook een vraag over duurzaamheid? Neem contact met ons op via e-mail of telefoon. Wij helpen je graag verder!

Regelingen

Achtergrondinformatie

Betrokken groenloketpartners