Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Natuur ontwikkelen

Overijssel is rijk aan prachtige natuurgebieden. Een groot deel van de gebieden met veel natuurwaarden is te vinden in het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen Ecologische Hoofdstructuur (EHS) genoemd). Natura2000 gebieden zijn ecologisch zelfs van internationaal belang!
 
Natuurbeheer in Overijssel wordt door de provincie gesteund vanuit het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Praktische uitvoering van het natuurbeheer ligt bij een aantal grote terreinbeheerders en een aantal (agrarische) collectieven. Kleinere natuurbeheerders kunnen zich aansluiten bij de Bosgroep Noordoost Nederland of bij één van de (agrarische) collectieven.
 
Ieder natuurtype vergt een specifieke vorm van beheer. Naast het juiste beheer zijn een gezonde bodem en de juiste waterhuishouding van groot belang bij het ontwikkelen van natuur. Natuurbeheer kost geld, maar kan ook wat opleveren, denk bijvoorbeeld aan biomassa uit bossen.
 
Naast het aanleggen en behouden van natuurgebieden, is tijdelijke natuur ook bijzonder waardevol voor mens, plant en dier. Bijvoorbeeld op bedrijventerreinen die nog geen nieuwe bestemming hebben.
 
Interessante websites

  • Kennisnetwerk OBN: ieder natuurtype vraagt een specifieke vorm van beheer, deze website biedt veel achtergrondinformatie.
  • Stichting Probos: zet zich in voor duurzaam bosbeheer en duurzame bosketens, een website met veel interessante publicaties over duurzaam bosbeheer en biomassa uit bossen.
  • Regiegroep Natura 2000: achtergrondinformatie over de ontwikkelingen rondom alle Natura 2000 gebieden.
  • Ontwikkelopgave EHS / N2000: de Provincie Overijssel neemt maatregelen ter behoud en versterking van belangrijke belangrijke (internationale) natuurwaarden, op deze pagina alles over de ontwikkelingen rondom EHS en N2000.
  • Tijdelijke Natuur: lees meer over de mogelijkheden van tijdelijke natuur, winst  voor mens, bedrijf en flora en fauna!

 
Interessante regelingen

  • SNL en het Natuurbeheerplan: via het SNL ondersteunen de provincies behoud en ontwikkeling van (agrarische) natuurgebieden en landschappen. In het provinciaal Natuurbeheerplan staan doelen en kaders aangegeven.
  • Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL): onderdeel van het SNL, met deze regeling stimuleert de provincie omvorming, inrichting en kwaliteitsontwikkeling van natuur in Overijssel.

 
Betrokken groenloketpartners